• Hotline: 0215 3 835 666 - Hỗ trợ kỹ thuật: 0215 6 250 662

Đánh giá chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên

DANH MỤC CHỈ TIÊU CHẤM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ CẤP SỞ, BAN, NGÀNH QUA CÁC NĂM
Chỉ tiêu lĩnh vực:
STTDanh mục tiêu chí chấm điểm 
1 Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC
1 Kế hoạch CCHC năm
2 Báo cáo CCHC
3 Kiểm tra công tác CCHC
4 Công tác tuyên truyền CCHC
5 Sự năng động trong chỉ đạo, điều hành CCHC
2 Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL) tại cấp quản lý (cấp Sở hoặc cấp Huyện)
1 Tham mưu xây dựng văn bản QPPL thuộc phạm vi QLNN (cấp Sở hoặc cấp Huyện)
2 Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
3 Tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiên văn bản QPPL do Trung ương, UBND tỉnh ban hành thuộc phạm vi, lĩnh vực của đơn vị
4 Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước tại cấp quản lý
3 Cải cách thủ tục hành chính
1 Rà soát, đánh giá, cập nhật thủ tục hành chính
2 Công khai thủ tục hành chính
4 Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
1 Tuân thủ các quy định của Chính phủ, các Bộ và của tỉnh về tổ chức bộ máy
2 Thanh tra, kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị
3 Thực hiện phân cấp quản lý
5 Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
1 Xác định cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm
2 Tuyển dụng và bố trí sử dụng công chức, viên chức
3 Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức
4 Đổi mới công tác quản lý công chức, viên chức
6 Cải cách tài chính công
1 Thực hiện cơ chế tài chính tại cơ quan hành chính nhà nước
2 Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định
7 Hiện đại hóa hành chính
1 Ứng dụng công nghệ thông tin
2 Mức độ cung cấp dịch vụ trực tuyến
3 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động
8 Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
1 Ban hành các quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và kịp thời sửa đổi, thay thế theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ
2 Bố trí cán bộ, công chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC
3 Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy chế hoạt động và mức độ hiện đại hóa của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
4 Số lượng TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa
5 Kết quả giải quyết TTHC (tỷ lệ trả kết quả giải quyết TTHC đúng và trước hạn)