• Hotline: 0215 3 835 666 - Hỗ trợ kỹ thuật: 0215 6 250 662

Đánh giá chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên

DANH MỤC CHỈ TIÊU CHẤM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ CẤP SỞ, BAN, NGÀNH QUA CÁC NĂM
Chỉ tiêu thành phần:
    
STTDanh mục tiêu chí chấm điểmĐiểm tối đa 
1 Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC
1 Kế hoạch CCHC năm
2 Báo cáo CCHC
3 Kiểm tra công tác CCHC
4 Công tác tuyên truyền CCHC
5 Sự năng động trong chỉ đạo, điều hành CCHC
2 Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL) tại cấp quản lý (cấp Sở hoặc cấp Huyện)
1 Tham mưu xây dựng văn bản QPPL thuộc phạm vi QLNN (cấp Sở hoặc cấp Huyện)
2 Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
3 Tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiên văn bản QPPL do Trung ương, UBND tỉnh ban hành thuộc phạm vi, lĩnh vực của đơn vị
4 Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước tại cấp quản lý
1234