• Hotline: 0215 3 835 666 - Hỗ trợ kỹ thuật: 0215 6 250 662

Đánh giá chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên

XẾP HẠNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÁC CẤP NĂM 2022
Danh mục Sở, ban, ngành, đoàn, hội trong tỉnh
Danh mục Huyện thị trong tỉnh