• Hotline: 0215 3 835 666 - Hỗ trợ kỹ thuật: 0215 6 250 662

Đánh giá chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Phần mềm chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Điện Biên

Phần mềm chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính được xây dựng dựa trên báo cáo về tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Điện Biên. Với mục đích mang lại cho sự tiện lợi cho các cơ quan, đơn vị; đảm bảo tính minh bạch, công khai và chính xác trong việc đánh giá, xếp hạng.

Phần mềm được thiết kế và xây dựng với 2 bộ tiêu chí tương ứng với 2 cấp quản lý tại tỉnh: Bộ tiêu chí đánh giá dành cho cấp Sở, Ban, Ngành và cấp Huyện với 8 tiêu chí đánh giá chung và gần 60 tiêu chí đánh giá thành phần...
Hệ thống cung cấp cho mỗi đơn vị một tài khoản tương ứng để tự đánh giá, chấm điểm các chỉ số cải cách của đơn vị mình. Việc tự đánh giá, chấm điểm của các Sở, Ban, Ngành, Huyện bắt buộc phải có các tài liệu kiểm chứng kèm theo để xác định mức độ tin cậy của việc đánh giá, chấm điểm; đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng chưa thể hiện hết nội dung đánh giá, chấm điểm, đơn vị phải có giải thích cụ thể về cách đánh giá, tính điểm.
Sau khi hết thời hạn tự chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, tổ đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tiến hành thẩm định kết quả các tiêu chí của từng đơn vị. Nhằm đảm bảo tính khách quan, chính xác của kết quả chấm điểm, Tổ đánh giá gồm đại diện các cơ quan, ban ngành tham mưu các lĩnh vực cải cách hành chính, bao gồm Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa – Thể thao và đại diện Văn phòng UBND tỉnh.
Khi tiến hành thẩm định, Tổ đánh giá chấm điểm thẩm định dựa trên báo cáo của đơn vị kèm theo những tài liệu kiểm chứng, căn cứ kết quả kiểm tra cải cách hành chính, kết quả theo dõi hoạt động từng lĩnh vực trong năm, kết quả giải quyết kiến nghị qua kênh thông tin đường dây nóng... Kết quả đánh giá, sắp xếp, chấm điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch và được thực hiện tự động, công khai trên hệ thống. Kết quả chỉ số cải cách hành chính bao gồm điểm tự chấm, điểm thẩm định do Tổ đánh giá chấm điểm của tỉnh thực hiện.
Chức năng chính:
1. Phân hệ Quản lý danh mục
+ Quản lý danh mục cơ quan, đơn vị;
+ Quản lý danh mục Huyện, thị;
+ Quản lý danh mục lĩnh vực;
+ Quản lý danh mục tiêu chí;
+ Quản lý danh mục tiêu chí thành phần cấp Sở, Ban, Ngành;
+ Quản lý danh mục tiêu chí thành phần cấp Huyện;
2. Phân hệ Quản trị hệ thống
+ Quản trị tài khoản người dùng;
+ Quản lý tài khoản hệ thống;
+ Quản lý tài khoản thẩm định;
+ Quản lý danh mục tiêu chí;
3. Phân hệ cải cách hành chính
+ Quản lý Kế hoạch cải cách hành chính và tiến độ thực hiện kế hoạch
+ Báo cáo Cải cách hành chính định kỳ
+ Báo cáo và đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính (PARI) hàng năm